เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


12 กันยายน 2562

พาณิชย์ ทำลายสินค้าของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา มูลค่าเกือบ 550 ล้านบาท


 
          นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานในพิธีทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีที่ถึงที่สุดแล้ว ณ ลานอเนกประสงค์ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 โดยนายวีระศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รมช.พาณิชย์, เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประจำประเทศไทย, ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงานต่างประเทศ ศิลปิน นักแสดง สื่อมวลชน ร่วมเป็นสักขีพยาน
          นายจุรินทร์ กล่าวว่า การใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตสินค้าและบริการ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศนับว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง รัฐบาลได้ให้ความสำคัญและพัฒนาระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพ ควบคู่ไปกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
          สำหรับการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา รัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ภายใต้การกำกับดูแลของคณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมีผู้แทนจาก 17 หน่วยงานเป็นอนุกรรมการ โดยปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งตลาดที่มีการขายสินค้าละเมิด (Physical Markets) และตลาดออนไลน์ (Online Markets) รวมทั้งเข้มงวดป้องปรามการนำเข้าหรือออกทางช่องทางผ่านแดนตลอดจนทำความเข้าใจ และทำความตกลงกับเจ้าของพื้นที่ ให้เพิ่มการกวดขันมิให้มีการจำหน่ายสินค้าละเมิดในพื้นที่ของเจ้าของพื้นที่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
 

          ที่ผ่านมา ปรากฏผลอย่างเป็นรูปธรรมว่าการละเมิดในท้องตลาดและการละเมิดบนอินเทอร์เน็ตมีปริมาณลดลง ซึ่งผลการดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่องนี้ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ค้า นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสีย โดยเฉพาะภาคเอกชนเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญาทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งต้องขอบคุณทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพบก กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมศุลกากร กรมสอบสวนคดีพิเศษ และกรมทรัพย์สินทางปัญญา ที่ได้ร่วมมือกันปราบปรามสินค้าละเมิด ทั้งในส่วนของการผลิต การจำหน่ายและการนำเข้าส่งออกอย่างจริงจังและต่อเนื่อง นำมาสู่การทำลายของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วในวันนี้
          นายจุรินทร์ เน้นย้ำว่า การบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจังจะเป็นส่วนสำคัญที่ผลักดันให้ระบบคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเข้มแข็ง เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมอย่างยั่งยืนต่อไป
          สำหรับในปีนี้ กรมทรัพย์สินทางปัญญา แจ้งว่า ของกลางที่จะนำมาทำลายมีจำนวนมากถึง 10,620,825 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าตามราคาของจริงประมาณ 549,911,530 บาท ซึ่งรัฐบาลไทยให้ความสำคัญต่อการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และพยายามดำเนินการป้องกันไม่ให้ของกลางคดีละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่คดีถึงที่สุดแล้วถูกนำกลับมาขายในตลาดได้อีก

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top