เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


11 มกราคม 2562

บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/19

 

           บลจ.บัวหลวง เสนอขายกองทุน กองทุนรวมบัวหลวงตราสารหนี้ชนิดระบุวันครบกำหนด 1/19 หรือ B-Fixterm1/19 มีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ และต่างประเทศ ไม่เกิน 79% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน เช่นลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยรัฐวิสาหกิจไทย สถาบันการเงิน และภาคเอกชนในระดับ Invesment Grade ของไทยและต่างประเทศ หรือเงินฝากในต่างประเทศ เป็นต้น
          กองทุนนี้จะลงทุนครั้งเดียว โดยจะ ถือสินทรัพย์ที่ลงทุนไว้จนครบอายุโครงการ ซึ่งเป็นกองทุนที่เหมาะกับนักลงทุนที่ต้อง การผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้ทั้งในและต่างประเทศ โดยเลือกลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการให้ผลตอบแทนที่ดี ทั้งนี้เงินที่มาลงทุนควรเป็นเงินที่สามารถลงทุนได้ตามอายุของกองทุน
          B-Fixterm1/19 เสนอขาย หรือ IPO ครั้งแรก 9-15 ม.ค. 2562 มูลค่าโครงการ 5,000 ล้านบาท อายุโครงการ ประมาณ 6 เดือน มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 10,000 บาท คาดอัตราผลตอบแทนที่ผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับโดยเฉลี่ย (ต่อปี) 1.65%: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top