เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


19 มีนาคม 2561

“สมคิด”มั่นใจ 4 ปี ไทยเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม

        ในงานสัมมนา “Thailand Taking off to New Heights” นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า  รัฐบาลพร้อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตในเวทีเศรษฐกิจโลก  พร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุน คมนาคมขนส่ง และ การท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิต 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย  การลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega Projects  // การลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  และ  โครงการเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0 
          อย่างไรก็ตาม ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยจนทำให้เกิดการขยายตัวในหลาย ดังนั้นเชื่อว่า ภายใต้การดำเนินยุทธศาสตร์ครั้งนี้จะทำให้ในช่วง 3-4 ปีนับจากนี้ไป ประเทศไทยจะเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจยุคใหม่อย่างแท้จริง โดยมีเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วน
          นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลบีโอไอ กล่าวว่า รัฐบาลมุ่งเน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศเพื่อสร้างความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี นวัตกรรม  จึงได้กำหนดแผนปฏิรูปเศรษฐกิจ เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเก่งขึ้น  ให้ภาคธุรกิจพัฒนาขึ้น และผลักดันให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีแผนดำเนินงานใน 3 ส่วน คือ //การเพิ่มผลิตภาพทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพในอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยมีความชำนาญ //การรวมกลุ่มในภูมิภาค เพราะการเติบโตทางเศรษฐกิจไทยอย่างยั่งยืน จำเป็นจะต้องบูรณาการเศรษฐกิจร่วมกับภูมิภาค และ การสร้างระบบนิเวศด้านวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม  เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ด้วยการปรับปรุงมาตรการและปัจจัยเอื้อให้เกิดการจัดระบบนวัตกรรมให้มีการเชื่อมโยงระหว่างการผลิต
 

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top