เศรษฐกิจการเงินการลงทุน


19 มิถุนายน 2560

กนง.-กนส.ยังห่วงหนี้เสีย จากความสามารถในการชำระหนี้ลดลง

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้รายงานผลการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) และ คณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ว่า แม้ภาวะเศรษฐกิจไทยจะมีสัญญาณการขยายตัวที่ชัดเจนขึ้น แต่ความสามารถในการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจ ธุรกิจเอสเอ็มอี และภาคครัวเรือนยังคงด้อยลง ส่วนหนึ่งสะท้อนว่าการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจยังกระจายตัวไม่ทั่วถึง รวมถึงเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง และความสามารถทางการแข่งขันของเอสเอ็มอี
          "ในระยะต่อไป ระบบการเงินไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงทั้งจากเศรษฐกิจการเงินโลกที่มีความไม่แน่นอนสูง รวมถึงการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่ทั่วถึง จึงต้องติดตามความเปราะบางจากความสามารถในการชำระหนี้ของบางภาคธุรกิจและครัวเรือน ที่อาจมีแนวโน้มถดถอยลง รวมถึงการต่ออายุเงินกู้ยืม (roll-over) ของภาคธุรกิจที่ระดมทุนผ่านการกู้ยืมและออกตราสารหนี้ระยะสั้น"รายงานธปท.ระบุ
          รายงาน ธปท. ยังกล่าวถึงภาคอสังหาริมทรัพย์ไทยว่า ยังคงมีโครงสร้างก่อสร้าง (อุปทาน)คงค้างสูงในบางระดับราคาและบางพื้นที่ แต่ยังไม่พบสัญญาณเก็งกำไรอย่างกว้างขวางหรือภาวะฟองสบู่ ซึ่งเริ่มเห็นการชะลอตัวของการเปิดโครงการใหม่ ส่วนพฤติกรรมการแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (search for yield) ปัจจุบันยังคงมีอยู่ สะท้อนจากการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงของผู้ลงทุนสถาบันเพื่อให้ได้ผลตอบแทนตามที่ลูกค้าคาดหวัง รวมถึงการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะการลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ (foreign investment fund หรือ เอฟไอเอฟ) ที่ขยายตัวต่อเนื่อง มีการลงทุนกระจุกตัวอยู่ในบางประเทศ แต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือในเกณฑ์

: แสดงความคิดเห็น :

Scroll To Top